Home » Plusklas

Plusklas

Vanaf het schooljaar 2017/2018 zijn we op het Maasplein gestart met een plusklas. Elke maandagmiddag komen kinderen uit de groepen 5 t/m 8 in de plusklas.

De plusklas heeft o.a. tot doel: contacten leggen met gelijkgestemden, voorkomen van verveling en onderpresteren, leren leren (leren werken volgens een plan, leren kritisch naar je resultaat te kijken), zelfvertrouwen versterken, leren (jezelf) te presenteren, leren samen te werken en behouden van interesse voor school en leeractiviteiten.

plusklas1

Vaste onderdelen zijn:

 • Filosoferen: tijdens dit onderdeel worden de leerlingen uitgedaagd na te denken over de wereld en over hun eigen positie daarin.
 • Groepsgesprek: tijdens groepsgesprekken leren de leerlingen zich zodanig te uiten dat gesprekspartners hen begrijpen. Ook het luisteren naar anderen en het op waarde schatten van de mening van anderen is een onderdeel dat hierin geoefend wordt. Hiervoor wordt o.a. het kinderkwaliteitenspel gebruikt.
 • Debatteren: leerlingen leren om voor een groep te spreken, ze leren te luisteren naar elkaar en daardoor goed te reageren op een ander. Leerlingen leren argumenteren en met hun argumenten een ander te overtuigen.
 • Leren leren: de leerlingen krijgen diverse leerstrategieën aangeboden, hieruit leren ze kiezen welke leerstrategie bij hen past en leren deze toe te passen.
 • Pittige plustorens: hierbij wordt gewerkt met korte projecten op 3 niveaus.
  Bij elk project werken de leerlingen zelfstandig in kleine groepjes van 2 of 3 kinderen. Ze doorlopen een aantal fasen; onderzoeken, ontwerpen, plannen, testen, uitvoeren, presenteren en evalueren.

Visie

Ongeveer 2 tot 3 procent van de Nederlandse bevolking is hoogbegaafd, terwijl 6 à 7 procent op bovengemiddeld of begaafd niveau presteert. Dit betekent dat in elke groep kinderen zitten die behoefte hebben aan extra uitdaging.
In het basisonderwijs zijn net zoveel meer-begaafde kinderen als minderbegaafde kinderen.
De hoge intelligentie is niet het probleem, maar de andere wijze van leren en denken, het gebrek aan sociale contacten, het afwijkende gedrag, de faalangst enz. Hulp die geboden moet worden hoeft zich niet alleen te richten op extra uitdaging, maar moet zich met name richten op een evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling en het welbevinden van het kind. Het kind moet zich erkend voelen.
Onze school biedt (hoog)begaafde leerlingen een passend en gestructureerd onderwijsaanbod. Dit geldt zowel in onderwijsinhoudelijk als in pedagogisch-didactisch opzicht. Concreet houdt dit in:

 • Dat het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen gericht is op een evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling.
 • Dat de wijze van signalering zorgvuldig en transparant geschiedt. Aan het eind van het schooljaar voegt de leerkracht bij de groepsoverdracht een ‘groepssignalering’ toe, eventueel aangevuld met een individuele ‘leerkrachtvragenlijst’.
 • Dat een aanbod van compacting, verrijking en verbreding op een planmatige en heldere wijze wordt aangeboden en wordt verwerkt in het groepsplan.
 • Dat het aanbod van compacting, verrijking en verbreding gehanteerd wordt als middel om de evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling te bevorderen.
 • Dat op onze school een coördinator voor (hoog)begaafdheid is.
 • Dat de leerkrachten van onze school voldoende geïnformeerd zijn over de behoeften van (hoog)begaafde leerlingen en bereid zijn in deze behoeften te voorzien.