Home » MR

MR

Contact MR: mr-nokkenwiel@soba-scholen.nl

U kunt de werkzaamheden van de MR volgen door de notulen te lezen.

Notulen Schooljaar 2018/2019:

Als u daadwerkelijk wilt meepraten en meebeslissen over uw school kunt u zitting nemen in de medezeggenschapsraad.
Via de MR heeft u invloed op de organisatie van uw school en de inrichting van het onderwijs.
Een afvaardiging van het personeel (PMR) en van de ouders (OMR) zit in de MR.

De wet verplicht het schoolbestuur in bepaalde gevallen advies of instemming te vragen aan de MR, voordat het een besluit kan nemen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor beleidszaken (zoals het schooljaarplan), benoeming personeel, groepsformatie, vakantierooster en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs.

Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een schoolbestuur. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen.
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. De Medezeggenschapsraad beslist niet alleen mee, maar praat mee en geeft adviezen.

Naast de onderwerpen ten aanzien van de bevoegdheden praat de MR in feite over alles wat met de school te maken heeft.
De MR kan elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het schoolbestuur /directie, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd.
Als de MR ongevraagd een voorstel doet, dan moet het bestuur binnen drie maanden gemotiveerd schriftelijk reageren op dat voorstel.

Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag (jaarverslag van de MR) uit van alles wat hij heeft gedaan. De MR zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen.

Bijwonen vergaderingen MR

De leden van de MR komen ongeveer 1 x per 6 weken bij elkaar. De vergaderingen starten met de onderlinge MR-leden en daarna wordt er verder gepraat met een vertegenwoordiging van het managementteam. De vergaderingen zijn openbaar. Ouders en personeel kunnen – na overleg – eventueel aansluiten voor bepaalde agendapunten.

De GMR

Een GMR bespreekt in zijn overleg de (bovenschoolse) aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn. De GMR heeft overleg met het bestuur van het openbaar onderwijs en de directeuren van de beide scholen. Een afvaardiging van de MR van ’t Nokkenwiel vormt samen met een afvaardiging van de MR van het Palet (de andere openbare school in Alblasserdam) een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Loes Gloudi en Marjoleine (ouder) zijn de afgevaardigden in de GMR namens ‘t Nokkenwiel